The Glass family - Donegall

John Smyth / Catherine Hyland

Man

Name Place of Birth Date of Birth Place of Death Date of Death
John Smyth Ballykeel, Down, Ireland 17 Aug 1860 Banbridge, Down, Northern Ireland 1950

Woman

Name Place of Birth Date of Birth Place of Death Date of Death
Catherine Hyland 20 May 1865 Banbridge, Down, Northern Ireland 1948

Children

Name Place of Birth Date of Birth Place of Death Date of Death
James Smyth 1883 1950
Mary Smyth 1889 1950
Rose Ellen Smyth 1891 1955
Elizabeth Smyth 1892 1985